//
you're reading...
Paribasa jeung Babasan

Paribasa jeung Babasan | huruf awal N

Ngajul bulan ku asiwung, mesek kalapa ku jara = usaha anu mubadir, moal ngadatangkeun hasil (asiwung; kapas nu geus diberesihan sikina, biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan).

Ngadu angklung di pasar = papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba.

Ngadu ngadu rajawisuna = mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna, temahna si a jeung si b pasea, parerea omong.

Naheun bubu pahareup hareup = dina pangabutuh silih injeuman duit.

Nangkeup mawa eunyeuh = mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang.

Nangtung kariung ngadeg karageman = Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara.

Nepak cai malar ceret = Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur, supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana.

Nepakeun jurig pateuh = Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet.

Nete porot ngeumbing lesot = Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae.

Nete semplek nincak semplak = Kieu salah kitu salah.

Nete semplek nincak semplak = Ninggang dina salah jeung rugi bae, turug turug kasusah nambahan deuih.

Nete taraje, nincak hambalan = Kudu merenah, lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula, kakara terus kaluhur.

Neukteuk curuk dina pingping = Ngadakwakeun nu lian, tapi nu ngadakwakeunana meula susah, sabab milu katarik kana perkara, milu adu hareupan jeung hakim.

Neukteuk mani anggeus, rokrok pondokeun peunggas harupateun = Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan.

Neundeun piheuleut nunda picela = Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui.

Ngabudi ucing = teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh.

Ngadagoan kuah beukah = Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae, anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu).

Ngadagoan uncal mabal = Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki.

Ngadaweung ngabangbang areuy = pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih.

Ngadek sacekna, nilas saplasna = Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan.

Ngadeupaan lincar = ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan, supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar.

Ngagandong kejo susah nyatu = loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah, euweuh nu daekeun ari dititah teh.

Ngagedag bari mulungan = Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho, tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho, kulantaran kitu api api geus nyaho bae.

Ngaliarkeun taleus ateul = ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur.

Ngaliarkeun taleus ateul = Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian.

Ngarep ngarep bentang ragrag = Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian.

Ngarep ngarep kalangkang heulang = Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana.

Ngawur kasintu, nyieuhkeun hayam = ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun, sabab hayang kapuji, tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan.

Ngeplek jawer, ngandar jangjang, miyuni hayam kabiri = Leutik burih, borangan, sieunan, kecing.

Ngeupeul ngahuapan maneh = Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan, supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang.

Nginjing sila, bengkok sembah = goreng hate, teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan.

Ngodok liang buntu hese cape taya gawe, susah payah taya guna = sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan.

Ngodok liang jero = Teu hasil enggoning nyiar rejeki, kaditu kadieu luput bae.

Ngukur ka kujur nimbang ka awak = Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup, pakan, pake jste disaluyukeun jeung pangala.

Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak =Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna, susak dahar susah make, tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade, ngalawan ka anu jadi dunungan.

Ngusap birit = bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa, leos bae indit, teu amit heula ka anu araya didinya.

Nimu luang tinu burang = Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman.

Nincak parahu dua = Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan.

Ninggang kana kekecrekna = Keur mah goreng rupana, goreng laku lampahna deuih.

Nini nini dikeningan, awewe randa dihiasan = Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak.

Noong ka kolong = Leutik hate, leutik pangharepan.

Nu asih dipulang sengit, nu haat dipulang moha = nu hade jeung loba jasana ka diri urang, dinyenyeri ku urang, ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng.

Nu borok dirorojok; nu titeuleum disimbeuhan =nu keur susah ditambah kasusahanana, nu keur nyeri ditambah kanyerina.

Nu borok dirorojok, nu titeuleum disimbeuhan = Nu keur susah ditambah deui kasusahna.

Nu burung diangklungan, nu edan dikendangan = ngahaminan omongan atawa carita batur, sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah.

Nu tani kari daki, nu dagang kari hutang = Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna, euweuh nu mulya.

Nuju hirup ninggang wirahma = Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik.

Nulungan anjing kadempet = nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima.

Nya di hurang nya dikeuyeup = Di unggal jelema oge taya bedana, sarua bae, mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae.

Nya ngagogog nya mantog = Nya nitah ka batur nya prak kumanehna.

Nya picung nya hulu maung = Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos, pananya jeung jawaban pasalia, henteu nyambung.

Nyaeuran gunung ku taneuh, sagara ku uyah = nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar.

Nyair hurang meunang kancra = Sugan the rek meunang kauntungan, kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede.

Nyaliksik ka buuk leutik = Nyusahkeun, peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana.

Nyalindung ka gelung = Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana.

Nyanggakeun suku genteng belokeun, beuheung teukteukeun, disiksik dikunyit kunyit, dicacag diwalang walang = Sumerah, masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae, dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa.

Nyanghulu ka jarian = Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina.

Nyeri beuheung sosonggeteun = Pohara ngarep ngarepna, tapi anu diarep arep teu jol bae datang.

Nyeungeut damar di suhunan = mintonkeun kakayaan, atawa barangbere supaya dipuji.

Nyeungseurikeun upih ragrag = Akey akeyan nyeungseurikeun batur, dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong, tonggong geus bengkung turtaning ieu teh kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang.

Nyiar batuk piaraheun = Nyiar pigujrudeun, pipaseaeun.

Nyicikeun cai, murulukeun lebu = turun cadu (cacaduan), pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur.

Nyieun catur taya dapur = nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna.

Nyieun heuleur jeroeun huma = Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae.

Nyieun pucuk ti girang = pangheulana neangan piaseaeun.

Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait = Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga.

Nyiuk cai ku ayakan = Pagawean nu mubadir, moal ngahasilkeun naon naon.

Nyium bari ngegel = Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna.

Nyokot lesot ngeumbing porot = Teu aya usaha anu ngahasilkeun.

Nyolok mata buncelik = nganyenyeri, ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana.

Nyuhun nanggung ngelek ngegel = Rebo pisan, babawaanana loba naker.

Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju = Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah.

Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan = Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur, imeut pisan pancakakina.

Sumber: kipsaint.com

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: